>

Viac o kandidátoch klikni tu

 

SPRÁVA O PROSTRIEDKOCH VYNALOŽENÝCH

NA VOLEBNÚ KAMPAŇ

 Stiahnutie súboru klikni tu

 

TRANSPARENTNÝ ÚČET

IBAN: SK55 0900 0000 0051 4157 2865

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK5509000000005141572865

 

NÁŠ ETICKÝ KÓDEX

Členovia platformy myBardejov, teda potenciálni volení zástupcovia ľudí v bardejovskej samospráve, sa budú správať čestne a neúplatne. Hlavnou zásadou, ktorej sa držíme je nulová tolerancia voči korupcii. Dodržiavanie týchto zásad si vyžaduje pevný charakter každého z nás.

Členovia platformy myBardejov sa nebudú báť povedať svoj názor a presadzovať ho. V našej spoločnosti (nielen v Bardejove) sa ľudia boja ozvať, aby nepoškodili sebe alebo svojim príbuzným. Ak však chceme, aby sa spoločnosť hýbala správnym smerom, musíme stáť za svojimi názormi. Dodržiavanie tejto zásady si vyžaduje odvahu.

 

 

NÁŠ A VÁŠ PROGRAM

Na príprave tohto programu sa podieľali aj obyvatelia meta Bardejov, ktorí počas roka 2017 a na začiatku roka 2018 pripomienkovali jednotlivé tézy a písali svoje podnety v rámci ankiet, ktoré boli distribuované do domácností v občasníku myBardejov a na internete. Za túto aktivitu Bardejovčanom ďakujeme. Program, s ktorým ideme do volieb je preto aj Vašim programom.

 

OKRUH PRÁCA

1. Zlepšiť cestovný ruch, ktorý má v Bardejove veľký nevyužitý potenciál (Róbert Geci, Tomáš Fedorko, Jana Mattová, František Štenko)

 

problém

riešenie

Ø Nevieme sa dostatočne predať a ponúknuť kvalitné služby.

Ø Turisti sa v Bardejove zdržia iba jeden deň.

Ø Sťažnosti, že informačné kancelárie nevedia podať relevantné informácie (napr. nasmerovať turistov na Zborovský hrad).

ü Zlepšiť služby, správne prezentovať aj okolie Bardejova a zaviesť inovatívne spôsoby osvedčené vo svete, ktoré turistov nielen pritiahnu, ale ich tu aj udržia niekoľko dní. Dobrým príkladom je stránka bardejov.travel

ü Lepšia informovanosť o ubytovacích a stravovacích zariadeniach (na mapách a letákoch pre turistov).

ü Skvalitniť prácu informačných kancelárií.

ü Ponúkať miestne produkty (výrobky aj jedlá), a urobiť ich dostupnými priamo turistom.

ü Oživiť námestie kultúrnym programom a trhmi (každodennými aj v menšej forme).

ü Umiestňovať na námestie také prevádzky, ktoré tam ľudí udržia.

ü Zaviesť okružné jazdy po pamiatkach v okrese.

ü Turistické karty pre vstupy.

ü Rozšíriť verejné toalety v centre, ktoré budú slúžiť aj miestnym obyvateľom.

 

 2. Vzdelanie ako cesta k zamestnanosti, prispôsobenie vzdelávania trhu práce (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Veľké množstvo všeobecne vzdelávacích škôl (napr. gymnázií).

ü Na základných školách zamerať vzdelávanie viac aj na chýbajúcu odbornú prípravu a remeselné odvetvia.

ü Vytvárať tlak na rozvoj a prispôsobenie odborného stredoškolského vzdelávania potrebám trhu práce v regióne.

 

3. Zmeniť pohľad na budúcnosť Bardejova ako kultúrneho provinčného mestečka (skanzenu) na mesto s rozvinutou mikroekonomikou a zamestnanosťou (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Rodiny Bardejovčanov žijú v odlúčení, lebo jeden z rodičov, niekedy aj obaja, pracujú mimo mesta. Deti vyrastajú bez svojich rodičov.

Ø Mladí ľudia sa po štúdiách do Bardejova nevracajú.

Ø Orientácia mesta na cestovný ruch a farebné osvetlenie pamiatok nepostačuje.

ü Rozvoj infraštruktúry a vytváranie nových pracovných príležitostí, nielen v oblasti priemyslu, ale aj iných ako výrobných odvetví, napr. sektora informačných technológií, otvorenie pobočiek vysokých škôl v našom meste.

ü Vytváranie pracovných miest v réžii mesta.

ü Orientácia mesta na podporu podnikateľov sa ukázala v mnohých prípadoch ako prospešná pre vytváranie pracovných miest.

ü Zamerať sa na mladú generáciu, aby ostala žiť v našom meste. Osloviť úspešné a inovatívne firmy, aby podporili mládež zapájaním do svojich projektov, zapojiť ich do cestovného ruchu, remesiel či výučby cudzích jazykov.

 

4. Pritiahnuť investorov, ktorí uvidia kvalitnú infraštruktúru (Róbert Geci)

 

problém

riešenie

Ø Bardejov je „ďaleko“ od všetkého. Dostupnosť komplikuje život (nielen) miestnym podnikateľom a zvyšuje náklady na priemyselnú dopravu, čím oberá pracujúcich v regióne o mzdy.

Ø Vybudovanie obchvatu nevyriešilo spojenie na naše krajské mesto a tým ani na diaľnicu.

Ø Železničná trať s nízkou traťovou rýchlosťou.

ü Hoci budovanie infraštruktúry je viac v pôsobnosti župy a štátu, miestna samospráva môže spolu s inými mestami, ktoré majú podobné problémy, vytvárať tlak na kompetentné zložky verejnej správy.

ü Ponúknuť potenciálnym investorom daňové úľavy (alebo úľavy na nájomnom).

 

5. Zvýšiť zamestnateľnosť Bardejovčanov a vytvorenie inkubátora pre začínajúcich podnikateľov (Milan Pilip, Mária Ferková)

 

problém

riešenie

Ø Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, aj napriek nezamestnanosti sú neobsadené pracovné pozície.

Ø Strata pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných.

ü Participácia mesta na aktivačných prácach a rekvalifikačných projektoch.

ü Poskytnúť nevyužité priestory začínajúcim podnikateľom za symbolické nájomné na dobu rozbehu ich podnikania.

ü Zabezpečiť začínajúcim podnikateľom kvalitné poradenstvo, technické zázemie.

 

OKRUH BÝVANIE

6. Lepšie územné a priestorové plánovanie (Adam Dzamba, Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Územný plán je vypracovaný s nedostatočnou podrobnosťou v porovnaní s územnými plánmi iných podobne veľkých sídiel

Ø Územný plán sa mení veľmi často a účelovo.

Ø Nekoncepčnosť a neuvažovanie nad súvislosťami spôsobuje umiestnenie nevhodných funkcií v susedstve bytových domov - napr. čerpacia stanica pred bytovkou, rodinné domy v záplavovom území rieky a pod.

Ø Nevhodné nastavenie funkčného využitia a funkčnej náplne historického jadra mesta (prázdne námestie).

ü Viac odbornosti pri územnom, priestorovom a strategickom plánovaní v mestskom priestore.

ü Vylúčiť účelovosť.

ü Dôraz na zonáciu, tj. sústredenie aktivít podobného charakteru do jednej lokality, ako je napr. šport a rekreácia v okolí rieky Topľa, či kultúra by sa mohla umiestniť v okolí židovského suburbia atď.

ü Najdôležitejšie je územný plán a strategický plán mesta dodržiavať.

 

7. Efektívne a koncepčné odpadové hospodárstvo, spravodlivé poplatky za odpad a eliminácia výskytu nelegálnych skládok odpadov (Alexander Starinský)

 

problém

riešenie

Ø Nízka miera recyklácie odpadov.

Ø Vysoký a nespravodlivý poplatok za odvoz smetia, ktorý nezohľadňuje, kto koľko triedi.

ü Zavedenie koncepčného systému odpadového hospodárstva, pri ktorom sa zníži množstvo odpadu končiaceho na skládke, a zvýši sa množstvo recyklovaného odpadu. To ušetrí náklady za skládkovanie.

ü Intenzívna osveta obyvateľov.

ü Spravodlivé poplatky za odpad, ktoré zohľadnia množstvo zmesového odpadu a to, či sa odpad triedi alebo nie. Tí, ktorí budú svoj odpad triediť, zaplatia za jeho odvoz menej.

ü Boj s čiernymi skládkami preventívnymi aj represívnymi optareniami.

ü Zelené hliadky Mestskej polície.

 

8. Budovanie a ochrana zelených plôch v meste (Ľubomír Augustinský, Pavol Štalmach)

 

problém

riešenie

Ø Extrémne zrážky striedané ich nedostatkom.

Ø Letné horúčavy pre nedostatok zelených a vodných plôch v meste.

ü Zväčšovanie zelených plôch, ktoré prispievajú k ochladzovaniu mikroklímy v meste a absorbujú mnoho vody z prívalových dažďov.

ü Rozširovanie parkov a fontán (vrátane dokončenia fontány pri Abečku).

ü Zelené strechy tak, ako to môžeme vidieť aj v iných mestách. Ide o celosvetový trend, ktorý sa dostal aj na Slovensko. Bardejov by nemal ostať výnimkou.

 

OKRUH RELAX

9. Viac možností pre športové vyžitie (Matúš Rusnák, Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Slabé možnosti športového vyžitia, na ktoré v Bardejove nemáme vytvorené ideálne podmienky.

Ø Najviac financií z rozpočtu mesta ide na futbal (čo súvisí aj s prevádzkou štadióna), pričom mnohé kolektívne a individuálne športy získavajú minimum podpory na svoje fungovanie.

ü Rozvoj kolektívnych ale aj individuálnych športov. Popri organizovaných športoch klásť dôraz aj na individuálnu rekreačnú telovýchovu (cyklistika, korčuliari). Popri futbale a hokeji vrátiť lesk športom, ako sú napr. volejbal, hádzaná, basketbal.

ü Pokračovať v budovaní cyklochodníkov, vrátane centra mesta a do Bardejovských Kúpeľov. Cyklochodníky pomôžu odľahčiť aj dopravu.

ü Vybudovať atletickú dráhu.

ü Revitalizácia Starej Hate.

ü Rekonštrukcia športovej haly a jej dostavba na multišportové využitie s medzinárodnými parametrami.

 

10. Bardejov potrebuje dôstojný kultúrny dom – prispôsobiť existujúce kino aj pre veľké kultúrne podujatia (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Kultúrne podujatia väčšieho charakteru sa konajú v nevyhovujúcej športovej hale.

Ø Po zrušení Jasu nie je v meste vhodná spoločenská sála ani priestory pre kino a väčšie divadelné formy (veľké profesionálne divadlo či operu), ktoré v minulosti v Bardejove boli.

ü Prispôsobiť sálu v kine Žriedlo vrátane technického zázemia (napr. vybavené orchestrisko) tak, aby bolo možné realizovať vystúpenia väčších divadelných foriem (opera, balet, opereta, veľká činohra,  koncerty, veľké tanečno-spevácke ľudové formy), ako aj komornejšie produkcie.

ü Podpora živej kultúry, ktorá je teraz odkázaná na hľadanie sponzorov.

ü Dotácie pre alternatíve a menšinové žánre.

 

11. Ochrana mestských lesov (Pavol Štalmach, Ľubomír Augustinský)

 

problém

riešenie

Ø Kĺčovanie a neporiadok v lesoch (napr. v Bardejovských Kúpeľoch).

ü Ochrana lesov a šetrné hospodárenie s nimi, lebo zadržiavajú vodu (ochrana proti povodniam) a majú potenciál pre rekreáciu obyvateľov.

ü Zriadenie komisie zloženej zo zástupcov mesta, lesníkov, štátnych ochranárov a aktivistov, ktorá bude hodnotiť najvhodnejšie miesta a spôsoby ťažby dreva, a vypracuje plán na prekategorizovanie lesov nad Bardejovskými Kúpeľami z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia - kúpeľné lesy.

 

12. Koniec múrom, lepšia ochrana proti povodniam na rieke Topľa (Ľubomír Augustinský)

 

problém

riešenie

Ø Škaredý múr okolo rieky Topľa, ktorý nielen odrezal ľudí od rieky, ale neplní svoju funkciu. Vytvoril sa kanál, ktorý povodne spláchne, a tým len posunie problém nižšie.

ü Pripomienkovať ďalšie protipovodňové opatrenia. Zabrániť pokračovaniu výstavby múra. Presadzovať alternatívne spôsoby protipovodňovej ochrany (vodné poldre, zatrávnené hrádze, zalesňovanie, čistenie toku rieky od Livova po Dubinné).

ü Ochrana hornej časti toku rieky Topľa, ktorá má ešte stále dobrú kvalitu vody, neporušené koryto, a žijú tam pôvodne druhy živočíchov.

 

13. Otvoriť kultúrny a spoločenský život dôchodcov, aby boli viac v kontakte s ľuďmi mladších generácií (Milan Pilip, Milan Škorupa)

 

problém

riešenie

Ø Aktivity staršej generácie majú viac klubový (uzavretý) charakter, s obmedzenou spoluúčasťou mladšej generácie.

ü Presunúť aktivity staršej generácie na verejné priestranstva tak, ako v chorvátskom Záhrebe, kde trávi veľa dôchodcov čas vonku, tj. v parkoch, tržniciach, blšákoch, hrajú spoločenské hry, šachy a pod. Tým sa dostanú viac do kontaktu s obyvateľmi mladších generácií.

ü Väčšia využiteľnosť voľných kapacít v existujúcich denných stacionároch.

ü Zainteresovanosť mesta pri zabezpečovaní zákonných podmienok opatrovateľských služieb.

 

OKRUH DOPRAVA

 14. Funkčná a atraktívna mestská hromadná doprava (Milan Škorupa)

 

problém

riešenie

Ø Chaotický systém liniek a spojov (rôzne trasy spojov na tej istej linke, nutnosť vyhľadávať každé spojenie na internete a pod.).

Ø Nedostatočná frekvencia spojov.

Ø Nákup lístkov u vodiča (spomaľovanie dopravy).

Ø Chýbajúce atraktívne celodenné spojenie mesta a Kúpeľov formou MHD, čo znamená nepraktický prístup do Kúpeľov pre obyvateľov Bardejova – stresy a poplatky spojené s parkovaním, mŕtva večerná atmosféra v Kúpeľoch.

ü Zjednodušenie systému liniek, aby sa dal napr. znázorniť formou jednoduchej grafickej schémy, z ktorej každý pochopí, kadiaľ ktorá linka vedie a ktoré zastávky obsluhuje. (Systém jedna linka = jedna pevná trasa spojov.)

ü Pravidelné odchody zo zastávok v ľahko zapamätateľných časových intervaloch (napr. každých 30 minút), pravidelná nadväznosť spojov vo vybraných prestupných bodoch.

ü Bezkontaktné platby cestovného priložením bežnej platobnej karty k čítaciemu zariadeniu počas jazdy (systém fungujúci napr. v Ostrave).

ü Zľavové poukážky na taxislužbu pre sociálne odkázaných občanov bývajúcich v častiach mesta, ktoré nie sú pokryté spojmi MHD.

ü Pravidelná a dostatočne hustá intervalová doprava do neskorých nočných hodín medzi mestom (najmä sídliská) a Kúpeľmi, čo bude znamenať sprístupnenie a oživenie Kúpeľov bez nutnosti riešiť parkovanie auta.

 

15. Rozvoj ekologickej dopravy – cyklodopravy, cykloturistiky a „pešej dopravy“ (Milan Škorupa)

 

problém

riešenie

Ø Nebezpečenstvo presunu bicyklom po meste – najmä po hlavných frekventovaných cestách.

Ø Chýbajúce zariadenia na bezpečné odkladanie bicyklov.

Ø Nevyužitý potenciál cykloturistiky v okrese (ide o jednu z najhustejších sietí ciest 3. triedy na Slovensku, ktoré sú na cyklistiku ako stvorené).

Ø Chýbajúca možnosť bezpečne sa bicyklom dostať z mesta na pokojné vidiecke cesty (cesty 3. triedy)

Ø Chýbajúca podpora pešej mobility (nebezpečné prechody pre chodcov, v letných horúčavách chýbajúce aleje stromov, neestetické prostredie, ktoré človeka vôbec neláka chodiť po meste peši).

ü Systematické plánovanie a výstavba vnútromestských cyklotrás.

ü Prepojenie mesta a Bardejovských Kúpeľov cyklochodníkom.

ü Jednoduché U-čkové nerezové stojany na bicykle po celom meste (bezpečené odkladanie bicyklov).

ü Výstavba cyklotrás pozdĺž hlavných ciest von z mesta (možnosť bezpečne sa dostať na vidiecke cesty – vhodné pre cyklistiku v dnešnom stave).

ü Požičovňa bicyklov s kompletnou výbavou (prilba a pod.) v spojení s propagáciou turistických zaujímavostí na vidieku.

ü Bezpečné prechody pre chodcov na hlavných cestách.

ü Estetizácia priestorov pešieho pohybu nielen výmenou povrchu chodníka, ale aj výsadbou zelene, kvetov, či doplnením lavičiek.

 

16. Parkovanie (nielen) v centre mesta a parkovacie domy na sídliskách (Milan Škorupa)

 

problém

riešenie

Ø Problém s parkovaním v centre mesta umŕtvuje život / ekonomiku v historickej zóne.

Ø Jalové (často celodenné) zaberanie parkovacích plôch v centre mesta zamestnancami prevádzok a rezidentmi. Ide o parkovacie miesta, ktoré by inak využili obyvatelia prichádzajúci do centra za oddychom, službami, či ako turisti.

Ø Problém s parkovaním na sídliskách a budovanie parkovacích plôch na úkor zelene a ihrísk.

ü Časové obmedzenie parkovania v centre mesta (pamiatkovej rezervácii), teda podpora tzv. rýchloobrátkového parkovania. Zmyslom je, aby sa parkovacie kapacity sprístupnili viac ľuďom prichádzajúcim za oddychom a službami, čím by sa oživil ekonomický a spoločenský život v centre.

ü Vybudovanie záchytných parkovísk v okolí centra, s bezplatným parkovaním, v rámci okruhu cca 5-minútovej pešej dostupnosti historického centra. Tie by boli zároveň náhradným riešením pre spomínaných zamestnancov prevádzok a rezidentov.

ü Budovanie kapacitných parkovacích domov na sídliskách v okruhu 5-minútovej pešej dostupnosti z blokov (okrem šetrenia zelených plôch je tu aj výhoda garážovania auta – zvýšenie bezpečnosti, životnosti a tým aj hodnoty majetku obyvateľov).

ü Vyriešenie problému s parkoviskami v Kúpeľoch (v kombinácii so zahustením liniek MHD a vybudovaním cyklotrasy).

 

17. Dôstojná stanica – miesto prvého kontaktu s mestom (Milan Škorupa)

 

problém

riešenie

Ø Hoci je budova stanice architektonicky veľmi vydarená a nadčasová, časom sa znehodnotila vplyvom nekoncepčných zásahov a rekonštrukcií, rôznych stavebných „prílepkov“ v interiéri, množstva škaredých reklám a celkovej neúdržby.

Ø Ide o prvý dojem z mesta pre turistov prichádzajúcich verejnou dopravou (veľmi zlá vizitka).

Ø Chýbajúce turistické informácie a navigácia, celkový chaos a špina.

Ø Chýbajúca možnosť prísť na stanicu bicyklom, bezpečne si ho tam odložiť a pokračovať v ceste verejnou dopravou.

ü Intenzívne rokovania s majiteľmi nehnuteľnosti (SAD a ŽSR) o možnostiach revitalizácie staničného komplexu.

ü Elektronické turistické infopanely vo vestibule stanice (všetky potrebné informácie o meste a okolí – služby, atrakcie, doprava a pod.)

ü Zriadenie tzv. Bike&Ride (B+R) parkoviska v priestore stanice. Ide o systém kombinácie cyklodopravy s verejnou dopravou. Užívateľ si bezpečne odloží bicykel (napr. v cykloveži alebo kamerovo stráženom povrchovom parkovisku) a ďalej pokračuje vlakom či autobusom.

 

OKRUH SAMOSPRÁVA

 18. Zlepšiť spoluprácu samosprávy s obyvateľmi za účelom ich väčšej participácie na miestnej samospráve (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Mesto len v obmedzenej miere proaktívne oslovuje obyvateľov, aby sa zapájali do diania v samospráve.

Ø Nedostatočné informačné toky medzi obyvateľmi a samosprávou.

Ø Orgány samosprávy plnia len základné zákonom určené povinnosti (napr. zverejňovanie oznámení v stavebnom konaní na nástenke, prípadne na internetovej stránke).

Ø Apatia obyvateľov – ľudia často krát neveria, že sa dá niečo zmeniť.

ü Samospráva, ktorej rozhodnutia sa týkajú každodenného života ľudí, musí s nimi viac pracovať.

ü Lepšia informovanosť obyvateľov o pripravovaných projektoch.

ü Intenzívnejšie využívanie prvkov priamej demokracie - petičné právo, zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho častí, miestne referendum.

ü Osveta, aby sa ľudia zaujímali o dianie vo svojom okolí.

ü Zriadenie centra prvého kontaktu v samospráve.

 

19. V rámci architektonických návrhov využívať spoluprácu s univerzitami ako ekonomicky najvýhodnejšiu a efektívnu alternatívu (Tomáš Popadič)

 

problém

riešenie

Ø Drahé a nie natoľko efektívne architektonické štúdie, ktoré sa navyše zadávajú rovnakým firmám (tzv. dvorným architektom).

ü Súčasné postupy v zmysle zadávania zákaziek na projekty architektonickým ateliérom alebo projekčným kanceláriám rozšíriť o spoluprácu s vysokou školou. Tento koncept by znamenal najskôr spracovanie zadania študentmi pod odborným dohľadom pedagógov, ktorí vypracujú naraz viacero architektonických štúdií na vysokej odbornej úrovni. Na základe týchto inšpiratívnych projektov môže byť vytvorená jasná predstava s kreatívnymi nápadmi a projektom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti bez veľkých nákladov. 

 

20. Viac odborníkov v komisiách pri mestskom zastupiteľstve a zefektívnenie ich práce. Obsadzovanie úradníckych miest výberovými konaniami (Róbert Geci, Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Nominácie členov komisií sú viac po politickej linke a za odmenu, než po stránke odbornej.

Ø Komisie len formálne posudzujú už hotové návrhy a projekty.

Ø Obsadzovanie úradníckych pozícií priamo, bez výberových konaní.

ü Pozície členov komisií a referentov na úrade obsadzovať verejnou súťažou, kde budú uprednostnení ľudia s kvalifikáciou pre danú oblasť.

ü Zefektívniť prácu komisií, ktoré by nemali fungovať len na princípe formálneho posudzovania predložených návrhov, ale aby boli miestom pre iniciatívu, kde návrhy a riešenia budú vznikať.

ü Viac zapojiť mladých ľudí.

 

21. Participatívny rozpočet – nech ľudia rozhodnú, kam pôjdu mestské peniaze (Pavol Štalmach, Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø O rozpočte a jeho zmenách rozhodujú úradníci. Poslanci ich formálne schvaľujú.

Ø Žiadna účasť obyvateľov na tvorbe rozpočtu.

ü Vyčleniť určitý balík financií, o naložení s ktorým budú rozhodovať obyvatelia mesta (model, ktorý funguje aj v iných mestách), z oblasti nielen kultúry a športu, ale aj investičných zámerov (výstavby) a pod.

 

22. Zastaviť rozpredaj mestského majetku oligarchom a začať efektívne hospodáriť s majetkom mesta (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Priame predaje mestského majetku z „dôvodu hodného osobitného zreteľa“ aj prípadoch, kedy by mohla byť vypísaná verejná obchodná súťaž.

Ø Škaredé budovy v centre mesta (X centrum, Hotel Republika, Pioniersky dom) vo vlastníctve oligarchu, ktorý ich zanedbal.

ü Pri nakladaní s majetkom mesta využívať inštitút verejnej obchodnej súťaže, ktorou sa dá šanca všetkým potenciálnym uchádzačom, bez uprednostňovania spriaznených osôb, spoločností a oligarchov.

 

23. Lepšia práca Bardejovskej televízie a objektívne spravodajstvo (Milan Pilip)

 

problém

riešenie

Ø Nepoznáme pokrytie ani sledovanosť BTV.

Ø Neobjektívne a nevyvážené spravodajstvo, ktoré často krát podáva informácie jednostranne a robí z BTV hlasnú trúbu vedenia mesta.

ü Iniciovať serióznu analýzu, vrátane prieskumov, na základe ktorých sa rozhodne, ako zefektívniť činnosť BTV.

ü Objektívne spravodajstvo.

ü Rozšíriť vysielanie o informácie o pripravovaných podujatiach v meste (televízny kalendár), ponuky práce a pod.

 

24. Financovať výsledky a nie úradníkov a inštitúcie (Juraj Peteja)

 

problém

riešenie

Ø Programový rozpočet (účel rozdeľovania financií) je formálny. Rozdelené prostriedky často krát nie sú prepojené na reálne merateľný výsledok.

Ø Vysoké platy mestských funkcionárov.

ü Určiť ozajstné ciele, kam chceme pomocou mestských peňazí Bardejov posunúť.

ü Reálnejšie definovanie cieľov – merateľných ukazovateľov, z ktorých bude zrejmá efektivita vynaložených financií.

ü Odmeňovanie či vyvodzovanie zodpovednosti za použitie finančných prostriedkov a naplňovanie stanovených cieľov voči jednotlivým oddeleniam a zodpovedným pracovníkom mestského úradu.

 

25. Efektívnejšia komunikácia a viac možností pre rómsku komunitu (Štefan Dreveňák)

 

problém

riešenie

Ø Nedostatočná komunikácia medzi samosprávou a rómskou komunitou žijúcou prevažne na sídlisku Poštárka.

Ø Problémy pri zamestnávaní Rómov, nedostatok kvalifikácie.

ü Výber zástupcu alebo zástupcov, ktorých si rómska komunita vyberie zo svojich radov, ktorí budú mostom medzi komunitou a samosprávou.

ü Zlepšiť prístup Rómom k pracovným príležitostiam, aby sa nestávalo, že príslušník majority je v rámci projektu zamestnaný viac krát, zatiaľ čo rómsky uchádzač sa k práci nedostane.

ü Vzdelávanie príslušníkov rómskej komunity, aby sa vedeli zaradiť medzi kvalitnú pracovnú silu.

ü Zavedenie aktivačných prác celoročného charakteru namiesto sezónneho.

ü Zamedziť vytváranie rómskych tried, ktoré podporujú segregáciu.

ü Ďalšie opatrenia, aby široká verejnosť vnímala rómskych obyvateľov Bardejova nie ako záťaž, ale ako prínos.

 

KONTAKT

mybardejov(zavináč)pilip.sk

milan(zavináč)pilip.sk

Ilustrácie: Pavol Šimiček